Онлайн-допомога
Вхід Реєстрація
УКР РУС

Правила системи

ВНУТРІШНІ ПРАВИЛА

НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ»

(ідентифікаційний код: 39584637)

редакція від 16 квітня 2019 року

1. Загальні положення

1.1 Ці умови (далі – загальні умови) регламентують надання грошових коштів у позику ТОВ "Київська торгово-інвестиційна компанія" (далі - позикодавець) і розроблені у відповідності до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Положення про державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг України від 28 серпня 2003 року №41 (з наступними змінами і доповненнями), а також інших законів і підзаконних актів України.

1.2 Загальні умови є частиною договору позики, який укладається між позичальником і позикодавцем.

1.3 Позичальником може бути громадянин України, який має цивільну право- та дієздатність, зареєстроване місце проживання в України, володіє банківською платіжною карткою, діє від власного імені (не отримує позику в якості представника третьої особи), не діє на користь третьої особи (вигодонабувача), отримує позику на законні цілі.

1.4 Підписання позичальником договору позики здійснюється в електронному вигляді – шляхом скріплення договору позики електронним підписом позичальника. Електронним підписом позичальника вважаються його дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних позичальника або логічно з ними пов’язані та призначені ідентифікувати позичальника. Зокрема (але не обмежуючись цим), скріплення договору позики електронним підписом позичальника може бути здійснене на веб-сайті позикодавця www.loany.com.ua через застосування позичальником одноразового ідентифікатора/пароля (електронний підпис одноразовим ідентифікатором), надісланого позикодавцем за тим номером мобільного телефону, за яким позичальник ідентифікується.

1.5 Позикодавець вправі відмовити позичальнику у наданні позики (не надати йому позику) навіть після підписання договору позики, виходячи із здійсненої позикодавцем на власний розсуд оцінки платоспроможності позичальника.

1.6 Позикодавець надає позичальнику позику без установлення яких би то не було цілей щодо користування/розпорядження позикою зі сторони позичальника.

1.7 Загальні умови можуть бути змінені позикодавцем, за винятком тих з них, одностороння зміна яких прямо забороняється законом.

1.8 Зміни загальних умов (у тому числі, у вигляді їх повного викладення у новій редакції) встановлюються за рішенням вищого органу позикодавця або за рішенням керівника позикодавця та публікуються на веб-сайті Позикодавця: www.loany.com.ua

1.9 Місцезнаходження позикодавця: 03035, місто Київ, вулиця Сурикова, будинок 3, корпус 8-Б.

2. Терміни і визначення

2.1 Андерайтер – працівник позикодавця, який здійснює перевірку персональних даних, зазначених позичальником у реєстраційній анкеті клієнта, та який приймає рішення про схвалення або відхилення реєстрації позичальника в системі відповідно до внутрішніх бізнес-правил системи.

2.2 Анкета клієнта – персональні дані, повідомлені позичальником про себе, місце роботи та інше, в тому числі, але не виключно: паспортні дані, місце проживання, номер телефону, адреса електронної пошти, роботодавець (підприємство, установа, організація), посада, щомісячний дохід, сімейний стан тощо. Ці дані необхідні для ідентифікації позичальника, оцінки його платоспроможності та укладення в системі договору позики між позикодавцем та позичальником.

2.3 Бюро кредитних історій – юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію.

2.4 Графік платежів – невід’ємна частина договору позики, що містить розрахунок заборгованості (в тому числі, суми позики і процентів) із зазначенням граничних термінів для здійснення платежів.

2.5 Договір позики – договір, за яким позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти (суму позики), а позичальник зобов'язується повернути позикодавцю таку ж суму грошових коштів (суму позики) та сплатити проценти.

2.6 Заборгованість за позикою – сума неповерненої позики, а також нарахованих, але не сплачених процентів.

2.7 Заявка на позику – документ установленої форми, який заповнюється позичальником на сайті системи, і виражає намір позичальника отримати грошові кошти у позику.

2.8 Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що надсилаються позикодавцем позичальнику за його номером мобільного телефону, та використовуються позичальником для підписання всіх документів на сайті системи в якості аналогу власноручного підпису.

2.9 Кредитна історія – сукупність такої інформації про юридичну або фізичну особу, яка ії ідентифікує, відомостей про виконання нею зобов’язань за кредитними правочинами, іншої відкритої інформації відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 23 червня 2005 року №2704-IV.

2.10 Ліміт позики – максимальна сума позики, яка може бути отримана позичальником в системі, розрахована на основі внутрішньої моделі системи оцінки платоспроможності позичальника.

2.11 Кредитний рейтинг – відображена у цифровому значенні сукупність інформації про позичальника, яка є повним або частковим відображенням його кредитної історії та його особистих даних і на підставі якої прогнозується спроможність позичальника виконати зобов’язання за договором позики.

2.12 Колекторська компанія – юридична особа, яка діє від імені та в інтересах позикодавця на підставі договору доручення або діє в інтересах позикодавця на підставі договору про надання інших послуг та яка за певну винагороду виконує дії зі сприяння у сплаті позичальником простроченої заборгованості на користь позикодавця.

2.13 Логін – унікальне зареєстроване ім’я позичальника в системі, яке складається з алфавітно-цифрового набору символів та призначене для ідентифікації та подальшої автентифікації позичальника в системі. Логіном є адреса електронної пошти позичальника.

2.14 Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються позичальнику в момент його реєстрації на сайті системи, за допомогою якого позичальник здійснює повну взаємодію з позикодавцем, має постійний доступ до графіку платежів та до іншої інформації/документів, пов’язаних з наданням позики позикодавцем. Доступ до особистого кабінету здійснюється позичальником шляхом введення логіна особистого кабінету і пароля особистого кабінету на сайті системи.

2.15 Пароль – секретний алфавітно-цифровий набір символів, призначений для можливості входу позичальника в систему та підтвердження вчинення особисто позичальником усіх дій в системі. Пароль повинен бути довжиною не менше 6 (шести) символів.

2.16 Платіжна система – одна з систем грошових переказів, яка здійснює свою діяльність на території України і яка зазначена позикодавцем на сайті позикодавця для здійснення платежів за договорами позики, підписаними позичальниками в системі.

2.17 Позика – грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються позикодавцем на умовах зворотності, строковості та платності, що передбачені договором позики.

2.18 Сайт системиwww.loany.com.ua

2.19 Система – програмно-апаратний комплекс включно із веб-сайтом позикодавця, який належить позикодавцю та забезпечує інформаційну і технологічну взаємодію між позикодавцем та позичальниками та який також забезпечує позикодавцю і позичальникам можливість обмінюватися документами, які підписуються з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором.

2.20 Сторони договору – іменовані спільно позичальник і позикодавець.

2.21 Строк позики (строк, на який надається позика) – період часу, на який позичальник може отримати позику. В залежності від типу позики підтверджений строк позики може визначатися днями або повними місяцями. Строк, на який надається позика, визначається, виходячи з умов договору позики і стану/характеру його виконання позичальником, та, як наслідок, припиняє свій перебіг у день належного виконання всіх грошових зобов’язань, що виникли у зв’язку з наданням позичальнику відповідної позики.

2.22 Сума позики – така сума позики, яка підтверджена системою для отримання позичальником на підставі поданої позичальником заявки на позику у межах затвердженого позичальнику ліміту позики.

2.23 Термін внесення чергового платежу – дата оплати позичальником заборгованості за договором відповідно до графіку платежів.

2.24 Черговий платіж – одноразовий платіж, який включає суму повернення позики та нарахованих процентів і який здійснюється в кінці строку, на який надано позику, або періодичний (аннуітетний) щомісячний платіж, який включає частину суми повернення позики та нараховані проценти і який розрахований для типу позик, повернення яких відбувається у вигляді періодичних щомісячних (аннуітетних) платежів.

2.25 Чергова частина позики – мінімальна частина позики, яка підлягає обов’язковому поверненню щомісяця. Чергова частина позики обчислюється від суми позики. Розмір чергової частини позики та розміри процентів визначаються договором позики включно з графіком платежів, що додається до договору позики як його невід’ємна частина.

3. Реєстрація на сайті системи та заповнення анкети клієнта позичальником

3.1 Позикодавець розглядає заявку на позику позичальника тільки після реєстрації позичальника в системі та перевірки персональних даних позичальника андерайтером системи, в тому числі за допомогою інформації, отриманої з бюро кредитних історій та інших відкритих джерел інформації.

3.2 Для реєстрації в системі та входження до неї позичальник створює обліковий запис, із зазначенням логіна та пароля довжиною не менше 6 (шести) символів.

3.3 Для реєстрації у системі з метою ідентифікації позичальника та оцінки його фінансової спроможності виконати зобов’язання за договором позики позичальник має внести свої персональні дані до анкети клієнта, скріпити електронним підписом одноразовим ідентифікатором згоду на обробку персональних даних позичальника, в тому числі – на передачу персональних даних позичальника до бюро кредитних історій та отримання кредитної історії позичальника з бюро кредитних історій.

3.4 Додатково до даних, зазначених позичальником в анкеті клієнта, позикодавець може запитати у позичальника надання сканкопій документів, які позикодавець визнає необхідними для прийняття рішення про надання позики.

3.5 Для перерахування позикодавцем суми позики позичальник також має зазначити в анкеті клієнта реквізити банківської платіжної картки, власником якої є позичальник. Для підтвердження валідності банківської платіжної картки позичальника позикодавець за допомогою платіжної системи блокує на картковому рахунку позичальника суму до 1 грн. Після завершення ідентифікації банківської платіжної картки позичальника платіжна система автоматично розблоковує раніше заблоковану суму на картковому рахунку позичальника. Категорично заборонено зазначати реквізити банківської платіжної картки, яка не належить позичальнику. У випадку отримання від банку-емітента платіжної картки інформації про те, що дана банківська платіжна картка належить іншій особі, позичальник буде заблокований в системі на невизначений строк.

3.6 На основі персональних даних позичальника та кредитної історії позичальника, отриманої з бюро кредитних історій, за допомогою внутрішньої моделі скорингу система здійснює оцінку платоспроможності позичальника та розраховує ліміт позики позичальнику, який зазначається позикодавцем у заявці на позику позичальника як «Підтверджена сума позики».

3.7 Позикодавець має право відмовити в реєстрації позичальника в системі внаслідок хоча б однієї з причин наступного переліку, який не є виключним:

3.7.1 Низька якість відображення персональних даних, зазначених в анкеті позичальника, що не дозволяє здійснити автоматичну обробку та перевірку персональних даних позичальника згідно з внутрішніми правилами системи.

3.7.2 Невідповідність персональних даних, зазначених в анкеті позичальника, тим даним, які отримані з бюро кредитних історій або з інших відкритих джерел інформації.

3.7.3 Використання позичальником VPN або скомпрометованих IP-адрес.

3.7.4 Отримання з бюро кредитних історій інформації про використання персональних даних позичальника в скомпрометованих або підозрілих операціях.

Позикодавець має право відмовити в реєстрації позичальника в системі без пояснення причин.

3.8 Позикодавець має право відмовитися від надання позичальникові позики внаслідок невідповідності якості кредитної історії позичальника вимогам внутрішніх правил скорингу та оцінки платоспроможності позичальника.

Позичальник має право відмовитися від одержання позики до отримання суми позики на банківську платіжну картку, зазначену в анкеті клієнта.

3.9 Рішення про реєстрацію позичальника в системі та надання позики – позикодавець приймає протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання заявки на позику.

4. Підписання договору позики

4.1 Позикодавець інформує позичальника про прийняте рішення щодо надання позики через СМС-повідомлення на телефонний номер та через електронний лист на адресу електронної пошти, зазначені в анкеті клієнта.

4.2 У випадку прийняття рішення про надання позики та акцепта позичальником запропонованих системою умов позики, системою автоматично створюється проект договору позики, який позичальник скріплює електронним підписом одноразовим ідентифікатором.

4.3 Електронний підпис одноразовим ідентифікатором, яким позичальник скріплює оформлювані у системі документи, є аналогом власноручного підпису позичальника і тягне всі ті самі юридичні наслідки, які виникають внаслідок скріплення документів власноручним підписом. Створені в системі заявки, договори та інші документи в електронному вигляді є оригіналами і мають однакову юридичну силу з документами у паперовому вигляді.

4.4 У випадку відмови позичальника від отримання позики на запропонованих системою умовах або не підписання договору позики електронним підписом одноразовим ідентифікатором протягом 3 (трьох) календарних днів з дати прийняття рішення про надання позики, позикодавець має право скасувати це рішення. При цьому позичальник має право подати знову заявку на позику в загальному порядку.

5. Переказ коштів позичальнику

5.1 Протягом 1 (одного) банківського дня з моменту підписання позичальником електронним підписом одноразовим ідентифікатором договору позики позикодавець перераховує суму позики на банківський рахунок позичальника за реквізитами банківської платіжної картки, зазначеної позичальником в анкеті клієнта при реєстрації в системі.

6. Проценти за користування позикою

6.1 За надання грошових коштів у позику позичальник сплачує позикодавцю проценти, які визначені у договорі позики та у графіку платежів, що є його невід’ємною частиною. Проценти нараховуються, починаючи з дня перерахування суми позики на банківський рахунок за реквізитами банківської платіжної картки позичальника до дня повного виконання позичальником своїх грошових зобов’язань за договором позики (шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок позикодавця).

7. Виконання грошових зобов'язань позичальником

7.1 Виконання грошових зобов’язань за договором позики здійснюється позичальником відповідно до графіку платежів, який є невід’ємною частиною договору позики та який розміщується також в особистому кабінеті позичальника на сайті системи.

7.2 У випадку виконання позичальником зобов’язання з внесення чергового платежу, таке зобов’язання вважається виконаним у термін внесення чергового платежу (з огляду на щомісячне нарахування сум зазначених зобов’язань).

7.3 Відповідно до типу позики, яка обрана позичальником при оформленні заявки на позику, графік платежів складається або з одного платежу, який включає суму повернення позики та нарахованих процентів і який здійснюється в кінці строку, на який надано позику, або з декількох рівних періодичних (аннуітетних) щомісячних платежів, розрахованих на весь строк, на який надається позика, таким чином, що кожний з них містить в собі належну до повернення частину суми позики та належну до сплати суму нарахованих процентів за відповідний місячний період зазначеного строку.

7.4 За 3 (три) календарних дні до дати настання терміну платежу відповідно до графіку платежів система автоматично формує платіжну вимогу на суму чергового платежу та зберігає платіжну вимогу в особистому кабінеті позичальника на сайті системи. Додатково, система надсилає на електронну адресу позичальника інформаційне повідомлення про суму та дату внесення чергового платежу разом з посиланням на сайт системи, де розміщена платіжна вимога. Також, інформаційне повідомлення надсилається системою позичальнику у вигляді СМС-повідомлення на номер мобільного телефону позичальника.

7.5 Позичальник зобов’язаний здійснити внесення чергового платежу на поточний рахунок позикодавця не пізніше дня, зазначеного у графіку платежів в якості дати настання чергового платежу (граничного терміну платежу).

7.6 Позичальник зобов’язується виконувати всі грошові зобов’язання за договором позики шляхом переказу грошових коштів за такими реквізитами: п/р №26008052742034 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код (МФО) банку – 300711; отримувач – ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код: 39584637); призначення платежу – «сплата за договором позики від [дата договору позики] № [номер договору позики], [П.І.Б. позичальника], без ПДВ». Такий переказ може бути здійснений у будь-який із способів, зазначених на веб-сайті позикодавця: www.loany.com.ua

Зокрема, виконання грошових зобов’язань може бути здійснене позичальником у один із таких способів, які пропонує система на вибір позичальника:

7.6.1 Банківський переказ з банківського (поточного) рахунку позичальника за допомогою інтернет-банкінга.

7.6.2 Онлайн переказ з банківського (карткового) рахунку позичальника за допомогою платіжної системи, яка зазначена позикодавцем на сайті системи для здійснення платежів за договорами позики.

7.6.3 Оплата готівкою через каси банків, з якими позикодавцем підписані договори на приймання платежів від фізичних осіб та список яких розміщений на сайті системи.

7.6.4 Оплата готівкою через платіжні термінали, з операторами яких позикодавцем підписані договори на приймання платежів від фізичних осіб та список яких розміщений на сайті системи.

7.7 При оформленні платіжних документів для внесення чергового платежу, позичальник повинен у графі «призначення платежу» зазначити номер і дату підписання договору позики, своє прізвище, ім’я та по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

7.8 Датою внесення чергового платежу вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок позикодавця.

7.9 У випадку, якщо позичальник не заповнив або некоректно заповнив графу «призначення платежу», позикодавець має право не прийняти платіж з мотивів неможливості ідентифікації договору позики, за яким відбувається внесення чергового платежу.

7.10 Всі витрати позичальника з перерахування сум грошових зобов’язань за договором позики на рахунок позикодавця покладаються на позичальника. Позичальник зобов’язується здійснювати виконання грошових зобов’язань за договором позики таким чином, щоби належні до отримання позикодавцем грошові кошти надходили на банківський рахунок позикодавця у повному обсязі. Днем виконання грошових зобов’язань позичальника вважається день зарахування сум таких зобов’язань на поточний рахунок позикодавця.

7.11 Всі витрати за зарахування на банківський рахунок позикодавця чергового платежу, отриманого від позичальника, – сплачуються за рахунок позикодавця.

7.12 Позичальник має право у будь-який момент здійснити дострокове виконання договору позики, повністю або частково, без яких би то не було штрафних санкцій.

7.13 Достроковим частковим виконанням позичальником договору позики вважається сплата позичальником суми в такому розмірі, що перевищує розмір суми чергового платежу, але є меншим ніж розмір суми залишку боргу станом на дату дострокового часткового виконання. Інформація про залишок боргу за договором позики розміщена в особистому кабінеті позичальника на сайті системи.

7.14 У випадку часткового дострокового виконання позичальником договору позики графік платежів автоматично перераховується позикодавцем шляхом зменшення суми чергових платежів відповідно до періоду часу, який залишився до моменту закінчення строку, на який було надано позику (до граничної дати внесення останнього чергового платежу). Перерахований графік платежів розміщується на сайті системи в особистому кабінеті позичальника та є невід’ємною частиною договору позики.

7.15 Для повного дострокового виконання договору позики позичальник повинен повернути позику у частині, що залишилася неповерненою, та сплатити всі проценти, нараховані станом на дату повного дострокового повернення позики. Інформація про неповернуту суму позики та проценти, нараховані станом на дату повного дострокового виконання, розміщена в особистому кабінеті позичальника на сайті системи.

7.16 У випадку повного дострокового виконання позичальником договору позики у строк, який є меншим ніж строк до дати чергового платежу (граничного терміну платежу), зарахування суми повного виконання здійснюється позикодавцем у дату чергового платежу (граничний термін платежу). У такому випадку позичальник має сплатити проценти за весь строк до дати чергового платежу (граничного терміну платежу).

8. Стягнення з позичальника простроченої заборгованості 

8.1 У випадку невнесення позичальником чергового платежу у строк та у розмірі, які визначені договором позики, сума невнесення такого платежу вважається сумою простроченої заборгованості.

8.2 При невиконанні або неналежному виконанні позичальником своїх зобов’язань, cистема фіксує факт прострочення позичальником виконання зобов’язань.

8.3 Позичальник, який прострочив внесення чергового платежу (при простроченні більше ніж на 5 (п’ять) календарних днів від дати внесення чергового платежу, зазначеної у графіку платежів), зобов’язаний сплатити неустойку за прострочення внесення чергового платежу у розмірі 25% від суми простроченого зобов’язання із внесення чергового платежу.

8.4 У випадку прострочення позичальником внесення чергового платежу на строк більше ніж 5 (п’ять) календарних днів, відповідно до графіку платежів, позикодавець передає до бюро кредитних історій інформацію про факт прострочення внесення позичальником чергового платежу.

8.5 Погашення вимог за грошовими зобов’язаннями позичальника здійснюється у такій черговості:

8.5.1 У першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума позики та прострочені проценти.

8.5.2 У другу чергу сплачуються сума позики та проценти.

8.5.3 У третю чергу сплачується неустойка за порушення зобов’язань позичальником.                                                          

8.6 Сума дострокового повернення позики зараховується в рахунок повернення тієї чергової частини позики, яка підлягає поверненню у граничний термін, який є хронологічно останнім серед тих з них, відносно яких не здійснювалося повернення чергових частин позики.

8.7 У випадку прострочення позичальником внесення чергового платежу більше ніж на 10 (десять) календарних днів від терміну внесення чергового платежу, відповідно до графіку платежів, позикодавець передає прострочену заборгованість на обслуговування колекторській компанії з метою сприяння у сплаті позичальником простроченої заборгованості. Позичальник зобов’язаний компенсувати всі витрати позикодавця, понесені на оплату вартості послуг, що надаються Колекторською компанією.

9. Пролонгація договору позики

9.1 Позичальник має право пролонгувати строк, на який надається позика. При пролонгації (збільшенні) строку, ня який надається позика, позичальник сплачує додатковий процент у розмірі 50 (п’ятдесят) гривень 00 копійок.

9.2 У випадку прийняття рішення позикодавцем про пролонгацію строку, на який надається позика, графік платежів автоматично коригується відповідно до нових умов повернення позики. Оновлений графік платежів підписується позичальником електронним підписом одноразовим ідентифікатором в особистому кабінеті на сайті системи.

9.3 Для пролонгації строку, на який надається позика, позичальник повинен сплатити проценти, нараховані та несплачені позичальником, до 23:00 дати настання оплати відповідно до попередніх умов графіку платежів, а також сплатити позикодавцю процент за пролонгацію строку, на який надається позика.

10. Програма лояльності

10.1 З метою створення більш привабливих умов надання позик позикодавець надає позичальникам можливість користуватися програмою лояльності, яка передбачає наступні типи та умови програм та акцій для позичальників:

10.1.1 Збільшення суми позики, яка може бути надана позичальнику у разі своєчасного та у повному обсязі повернення раніше отриманої суми позики.

10.1.2 Надання можливості позичальнику отримати інші види позик на більш вигідних умовах: більш тривалий строк, на який надається позика, та менший розмір процентів.

10.1.3 Надання позичальнику можливості отримати бонуси, за рахунок яких здійснювати сплату нарахованих процентів.

10.1.4 Встановлення позичальнику індивідуальної процентної ставки процентів залежно від кредитного рейтингу позичальника, розрахованого згідно з внутрішньою моделлю системи, та залежно від його кредитної історії отримання та погашення позик в системі.

11. Відповідальність сторін

11.1 Сторони несуть відповідальність за порушення умов договору позики згідно з чинним законодавством України.

11.2 Порушенням умов договору позики є його невиконання або неналежне виконання (тобто виконання з порушенням визначених договором позики умов).

11.3 У випадку смерті позичальника, що настала до закінчення строку, на який було надано позику,  або до моменту повного виконання грошових зобов’язань за договором позики, всі права і обов’язки за договором позики переходять до спадкоємців позичальника, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.4 Сплив строку, на який було надано позику, не звільняє сторони договору позики від відповідальності за порушення його умов, яке мало місце під час строку його дії.

11.5 У випадку порушення позичальником строків повернення позики більше ніж на 8 (вісім) календарних днів позикодавець має право:

11.5.1 Звернутися до колекторської компанії за сприянням у сплаті заборгованості.

11.5.2 Звернутися до суду за захистом своїх прав і законних інтересів.

11.5.3 Передати третім особам свої права та/або обов’язки шляхом укладання договору відступлення прав вимоги та/або договору переведення боргу.

11.5.4 Передати персональні дані позичальника та відомості про нього до бюро кредитних історій як негативну кредитну історію позичальника.

12. Вирішення спорів

12.1 У випадку виникнення спору з договору позики або у зв’язку з ним, сторони можуть врегулювати такий спір  шляхом проведення переговорів. Спір між сторонами може бути вирішений також у судовому порядку.

12.2 До вимог, що виникають з цього договору позики або у зв’язку з ним, застосовується позовна давність у десять років.

12.3 Усі спори, що виникають з договору позики або у зв’язку з ним, підлягають вирішенню у Постійно діючому Третейському суді при Асоціації «Українська спілка правників» у відповідності з Його регламентом, включно зі спорами щодо визнання договору позики неукладеним/недійсним, щодо його виконання/невиконання та/або припинення, але за винятком спорів, справи у яких згідно із законом не можуть розглядатися третейськими судами.

12.4 У передбачених законом випадках, позови, що виникають з договору позики, можуть пред’являтися також у компетентний суд за місцем виконання договору позики. Шляхом підписання договору позики сторони визнають і зазначають в якості місця його виконання – місцезнаходження позикодавця: 03035, місто Київ, вулиця Сурикова, будинок 3, корпус 8-Б.

12.5 Судові витрати покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

13. Заключні положення

13.1 Всі інформаційні повідомлення і листи направляються позикодавцем і позичальником шляхом надсилання електронних повідомлень через особистий кабінет.

13.2 Умови договору позики, а також вся інформація, отримана позикодавцем та/або позичальником у зв’язку з укладенням, зміною, виконанням або припиненням договору позики, відноситься до інформації з обмеженим доступом, є конфіденційною (стаття 21 Закону України «Про інформацію») та може бути поширена за взаємною згодою сторін або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

13.3 Припинення (розірвання) договору позики здійснюється у загальному порядку, передбаченому чинним законодавством України.

{{ date }} _____________________/ {{ last_name }} {{ first_name }} {{ middle_name }} /

електронний підпис одноразовим ідентифікатором (СМС-код)Примірник договору

Рейтинг сайта
3.25/5 (оценок: 4)