Онлайн-допомога
Вхід Реєстрація
УКР РУС

Правила системи

про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ»

 

Ці Правила встановлюють порядок надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" (у подальшому «Товариство»).

Дані правила розроблені відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та чинного законодавства України.

 

1.     Загальні положення

1.1 Товариство у своїй діяльності при наданні фінансових послуг надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (у подальшому «Фінансова послуга») дотримується законодавства України та цих Правил, що регулюють порядок надання фінансових послуг.

1.2 Правилами визначаються умови та порядок укладання договорів надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (у подальшому «Договір») з клієнтами, порядок їх зберігання, а також зберігання інших документів, пов'язаних з наданням цього виду фінансових послуг, порядок доступу до документів та іншої інформації, пов'язаної з наданням фінансових послуг, систему захисту інформації, порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при здійсненні операцій з надання цього виду фінансових послуг, відповідальність посадових осіб, до посадових обов'язків яких належать безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання зазначених договорів.

1.3 Ці Правила набирають чинності з дати їх офіційного оприлюднення та діють до дати оприлюднення Правил у новій редакції.

 

2.     Терміни та визначення

Андерайтер - працівник Товариства, який здійснює перевірку персональних даних, вказаних Позичальником в реєстраційній Анкеті Клієнта, та який приймає рішення про схвалення або відхилення реєстрації Позичальника в системі відповідно до внутрішніх бізнес-правил Системи.

Анкета Клієнта - персональні дані, повідомлені Позичальником про себе, місце роботи та інше, в т.ч. але не виключно: паспортні дані, місце реєстрації та проживання, номер телефону, адреса електроної пошти, компанія-роботодавець, посада, щомісячний дохід, сімейний стан тощо. Ці дані необхідні для ідентифікації Позичальника, оцінки його платоспроможності та укладення Договорів позики в Системі між Товариством та Позичальником відповідно до даних Правил.

Бюро кредитних історій - юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію.

Графік платежів - невід'ємна частина договору, що містить розрахунок Заборгованості (в тому числі суми позики і процентів за користування позикою) із зазначенням Терміна платежу.

Договір позики – договір, за яким Товариство передає у власність Позичальникові грошові кошти (суму позики), а Позичальник зобов'язується повернути Товариству таку ж суму грошових коштів (суму позики) та сплатити проценти за користування позикою. Договір позики укладається між Товариством і Позичальником та підписується ними за допомогою електронного підпису одноразовим ідентифікатором, який є аналогом власноручного підпису.

Обов’язкові реквізити Договору позики:

Заборгованість за позикою – сума позики, а також нарахованих, але не сплачених процентів за користування позикою.

Заявка на позику - документ встановленої форми, який заповнюється Позичальником на Сайті Системи, і виражає намір Позичальника отримати грошові кошти у позику.

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором - дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що надсилаються Товариством Позичальнику за його номером мобільного телефону, та використовуються Позичальником для підписання всіх документів на Сайті Системи в якості аналогу власноручного підпису.

Кредитна історія - сукупність інформації про юридичну або фізичну особу, що ії ідентифікує, відомостей про виконання нею зобов’язань за кредитними правочинами, іншої відкритої інформації відповідно до Закону України “Про організацію формування та обігу кредитних історій” за №2704-IV від 23.06.2005.

Кредитний ліміт - максимальна сума позики, яка може бути отримана Позичальником в Системі, яка розрахована на основі внутрішньої моделі оцінки платоспроможності Позичальника.

Кредитний рейтинг - відображена у цифровому значенні сукупність інформації про Позичальника, яка є повним або частковим відображенням його кредитної історії та його особистих даних, та на підставі якої прогнозується спроможність Позичальника виконати зобов’я зання за Договором позики.

Колекторська компанія - юридична особа, яка діє від імені та в інтересах Товариства на підставі договору доручення або діє в інтересах Товариства на підставі договору про надання інших послуг та яка за певну винагороду виконує дії зі сприяння у сплаті Позичальником простроченої заборгованості на користь Товариства.

Логін - унікальне зареєстроване ім’я Позичальника в Системі, що складається з алфавітно-цифрового набору символів та призначене для ідентифікації та подальшої аутентифікації Позичальника в Системі. Логіном є адреса електронної пошти Позичальника.

Мінімальний строк позики - мінімальний термін, на який Позикодавець надає позику Позичальнику. У разі дострокового погашення позики Позичальником до закінчення мінімального терміну позики, Позичальнику не збільшується кредитний ліміт та не нараховується бонус за воєчасне погашенн позики.

Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються Позичальнику в момент його реєстрації на Сайті Системи, за допомогою якого Позичальник здійснює повну взаємодію з Товариством, має постійний доступ до Графіка платежів та до іншої інформації/документів, пов'язаної з наданням Товариством фінансових послуг. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Позичальником шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету на Сайті Системи.

Пароль – секретний алфавітно-цифровий набір символів, призначений для можливості входу Позичальника в Систему та підтвердження вчинення особисто Позичальником усіх дій в Системі. Пароль повинен бути довжиною не менше 6 (шести) символів.

Платіжна система - одна з систем грошових переказів, яка здійснює свою діяльність на території України, і яка  зазначена Товариством на Сайті Товариства для здійснення платежів за договорами позики, укладеними Позичальниками в Системі.

Позика – грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Товариством на умовах зворотності, строковості та платності, що передбачено Договором позики.

Позичальник - фізична особа, з якою Товариством укладено Договір позики і яка повинна:

Сайт Системи – loany.com.ua 

Система - програмно-апаратний комплекс включно із сайтом Товариства, що належить Товариству та забезпечує інформаційну і технологічну взаємодію між Товариством та Позичальниками, а також який забезпечує Товариству та Позичальникам можливість обмінуватися документами, які підписуються з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором.

Сторони Договору - Товариство і Позичальник, іменовані спільно.

Строк позики - період, на який Позичальник може отримати позику. В залежності від типу позики підтверджений термін позики встановлюється у вигляді днів або повних місяців.

Сума позики - сума позики, підтверджена Системою для отримання Позичальником на підставі поданої Позичальником Заявки на позику у межах затвердженого Позичальнику Кредитного ліміту.

Термін оплати чергового платежу – дата оплати Позичальником Заборгованості за договором відповідно до Графіку платежів.

Товариство – фінансова установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська торгово-інвестиційна компанія» (Товариство), Ідентифікаційний код 39584637, місцезнаходження: 03035, м.Київ, вул.Сурикова, 3, корпус 8-Б), яка внесена до Державного реєстру фінансових установ у порядку, встановленому чинним законодавством України, та відповідно до закону та Статуту надає фінансові послуги з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту на підставі укладання з клієнтами Договорів надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Черговий платіж - одноразовий платіж в кінці строку, який включає суму позики та нарахованих відсотків, або сума щомісячного періодичного (аннуітетного) платежу, яка включає частину суми позики та нараховані відсотки, розрахований для типу позик, повернення яких відбувається у вигляді періодичних щомісячних (аннуітетних) платежів.

 

3.     Реєстрація на Сайті Системи та заповнення Анкети Клієнта Позичальником

3.1.Товариство розглядає Заяву на позику Позичальника тільки після реєстрації Позичальника в Системі та перевірки особистих даних Позичальника андерайтером Системи, в т.ч. за допомогою інформації, отриманої з Бюро кредитних історій та інших відкритих джерел інформації.

3.2.Для реєстрації Позичальника в Системі Позичальник створює обліковий запис, із зазначенням Логіна та Пароля довжиною не менше 6 (шести) символів для входження в Систему.

3.3.Для реєстрації в Системі з метою ідентифікації Позичальника та оцінки його фінансової спроможності виконати зобов’язання за Договором позики Позичальник має внести свої персональні дані до Анкети Клієнта, підписати за допомогою електронного підпису одноразовим ідентифікатором Згоду на приєднання до Правил надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, Згоду на обробку персональних даних Позичальника, в тому числі на передачу персональних даних Позичальника до Бюро кредитних історій, Згоду на отримання кредитної історії Позичальника з Бюро кредитних історій.

3.4. Додатково до даних, зазначених Позичальником в Анкеті Клієнта, Товариство має право вимагати від Позичальника надання сканкопій документів, які овариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання позики.

3.5. Для перерахування  Товариством суми позики Позичальник також має зазначити в Анкеті Клієнта реквізити банківської платіжної картки, власником якої є Позичальник. Для підтвердження валідності платіжної картки Позичальника Позикодавець за допомогою Платіжної системи блокує на картковому рахунку Позичальника суму до 1 грн. Після завершення ідентифікації банківської платіжної картки Позичальника Платіжна система автоматично розблоковує раніше заблоковану суму на картковому рахунку Позичальника. Категорично заборонено зазначати реквізити банківської платіжної картки, яка не належить Позичальнику. У разі отримання інформації від банку-емітенту платіжної картки, що дана банківська платіжна картка належить іншої особі, Позичальник буде заблокований в Системі на невизначений термін.   

3.6. На основі персональних даних Позичальника та кредитної історії Позичальника, отриманої з Бюро кредитних історій, за допомогою внутрішньої моделі Скорингу Система здійснює оцінку платоспроможності Позичальника, розраховує Кредитний ліміт Позичальнику, який вказується на головній сторінці Особистого кабінету Позичальника, та затверджує суму позики у Заявці на позику в рамках Кредитного ліміту Позичальника.

3.7. Товариство має право відмовити в реєстрації Позичальника в Системі в наслідок наступних але не виключних причин:

Товариство має право відмовити в реєстрації Позичальника в Системі без пояснення причин.

3.8. Товариство має право відмовитися від надання Позичальникові фінансового кредиту або позики внаслідок невідповідності якості кредитної історії Позичальника вимогам внутрішніх правил скорингу та оцінки платоспроможності Позичальника.

Позичальник має право відмовитися від одержання фінансового кредиту або позики до отримання суми позика на платіжну картку, вказану в Анкеті Позичальника.

3.9. Рішення про реєстрацію Позичальника в Системі та надання позики Товариство приймає протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання Заявки на позику.

 

4.     Підписання Договору позики

4.1. Товариство інформує Позичальника про прийняте рішення щодо видачі позики через смс-повідомлення на телефонний номер, та через електронний лист на адресу електронної пошти, зазначені в Анкеті Клієнта.

4.2. У випадку прийняття рішення про надання позики та акцепту Позичальником запропонованих Системою умов позики, Системою автоматично створюється Договір позики, який Позичальник має підписати за допомогою електронного підпису одноразовим ідентифікатором.

4.3. Позичальник та Товариство дійшли згоди про те, що підпис Позичальником документів, оформлених в Системі, електронним підписом одноразовим ідентифікатором є аналогом власноручного підпису документів Позичальником з усіма юридичними наслідками, що виникають з договірних умов на підставі підписаних Позичальником документів.

4.4. У випадку відмови Позичальника від отримання позики на запропонованих Системою умовах або не підписання Договору позики електронним підписом одноразовим ідентифікатором протягом 3 календарних днів з дати прийняття рішення про надання позики, Товариство має право скасувати це рішення. При цьому Позичальник має право знову подати Заявку на позику в загальному порядку.

 

5. Переказ коштів Позичальнику

5.1. Протягом 1 (одного) банківського дня з моменту підписання Позичальником електронним підписом одноразовим ідентифікатором Договору позики Товариство перераховує суму позики на банківську платіжну картку Позичальника, зазначену Позичальником в Анкеті Клієнта при реєстрації в Системі.

 

6. Проценти за користування позикою

6.1. За користування позикою Позичальник виплачує Товариству проценти, які зазначені в Графіку платежів, який є невід'ємною частиною Договору позики. Проценти за користування позикою нараховуються, починаючи з дня перерахування суми позики на банківську платіжну картку Позичальника до дня повного погашення Позичальником Заборгованості за позикою (зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства).

6.2. Розмір процентів за користування позикою визначається в Договорі позики залежно від якості кредитної історії Позичальника.

 

7.  Погашення Заборгованості Позичальником

7.1. Погашення Заборгованості за позикою здійснюється Позичальником відповідно до Графіку платежів, який є невід’ємною частиною Договору позики та який також розміщується в Особистому кабінеті Позичальника на Сайті Системи.

7.2. Відповідно до типу позики, яка обрана Позичальником при оформленні Заяви на позику, Графік платежів складається або з одного платежу в кінці строку, який містить в собі суму позики та суму нарахованих процентів за користування позикою, або з декілька рівних періодичних (аннуітетних) щомісячних платежів, разрахованих на весь термін позики, кожний з яких містить в собі частину суми позики та суму нарахованих процентів за відповідний місячний період користування позикою.

7.3. За 3 (три) календарних дні до дати настання Терміну платежу відповідно до Графіку погашення Система автоматично надсилає на електронну адресу Позичальника інформаційне повідомлення про суму та дату оплати Чергового платежу. Також, інформаційне повідомлення надсилається Системою Позичальнику у вигляді СМС-повідомлення на номер мобільного телефону Позичальника. 

7.4. Позичальник зобов'язаний здійснити оплату Чергового платежу на банківський рахунок Товариства не пізніше дня, зазначеного в Графіку погашення як дата настання Чергового платежу. Оплата Чергового платежу здійснюється Позичальником одним з наступних способів, які пропонує Система на вибір Позичальника:

7.5 При оформлені платіжних документів для оплати Чергового платежу, Позичальник повинен у графі «призначення платежу» вказати номер Договору позики, своє Прізвище, Ім’я та По-батькові, ідентифікаційний номер.

7.6. Датою внесення Чергового платежу вважається дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок Товариства в погашення заборгованості по Договору позики.

7.7 У випадку, якщо Позичальник не зазначив або некоректно заповнив графу «призначення платежу», Позикодавець має право не прийняти платіж з мотивів неможливості ідентифікації Договору позики, за яким відбувається внесення Чергового платежу.

7.8. Всі комісії банків, платіжних систем або операторів платіжних терміналів за списання коштів з рахунку Позичальника в порядку внесення Чергового платежу Позичальник сплачує за свій рахунок.

7.9. Всі комісії банків за зарахування на банківський рахунок Товариства Чергового платежу, отриманого від Позичальника, сплачуються за рахунок Товариства.

7.10. Позичальник має право у будь який момент здійснити дострокове часткове або в повному розмірі виконання Договору позики без будь-яких штрафів та додаткових платежів. У разі часткового дострокового виконання Договору позики Система здійснює перерахунок Графіку платежів, які залишилися до повного виконання Договору позики, зменшуючи суму Чергових платежів відповідно до періоду, який залишився до закінчення Терміну позики.

7.11. Для повного дострокового повернення суми позики Позичальник повинен сплатити проценти за користування позикою, нараховані на дату повного дострокового повернення позики. Інформація про суму повного дострокового повернення суми позики розміщена в Особистому кабінеті Позичальника на Сайті Системи.

7.12. У разі повного дострокового повернення позики Позичальником у термін, який є меншим ніж Мінімальний строк позики, не збільшується кредитний ліміт на наступні позики та не нараховуються бонуси за своєчасне погашення позики.

 

8.  Стягнення простроченої заборгованості з Позичальника

8.1. У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань, Система фіксує факт прострочення Позичальником виконання зобов’язань з внесення Чергового платежу.

8.2. Позичальник, який прострочив внесення Чергового платежу, зобов’язаний сплатити штраф за прострочення оплати Чергового платежу в залежності від суми простроченяя оплати Чергового платежу та кількості днів прострочення оплати відповідно до наступних умов:

8.3. У разі прострочення Позичальником оплати Чергового платежу відповідно до Графіку платежів на строк більш ніж 5 календарних днів, Товариство передає до Бюро кредитних історій інформацію про факт прострочення оплати Позичальником Чергового платежу.

8.4. У випадку прострочення Позичальником оплати Чергового платежу за Договором позики, повернення позики Товариству та сплата процентів здійснюється у такій черговості:

8.5. У разі прострочення Позичальником оплати Чергового платежу більш ніж на 8 календарних днів від Терміну оплати Чергового платежу відповідно до Графіку оплати, Товариство передає прострочену заборгованість Колекторській компанії для подальшої роботи з Позичальником щодо сприяння у сплаті Позичальником простроченої заборгованості. Позичальник зобов’язаний компенсувати всі витрати Товариства, понесені на оплату надання послуг Колекторською компанією.  

 

9.  Пролонгація Договору позики

9.1. Позичальник має право пролонгувати термін повернення позики за додаткову одноразову плату - комісію за пролонгацію.

9.2. У разі підтвердження Системою можливості пролонгації терміну повернення позики, попередній (що пролонгується) Договір позики припиняє свою дію на дату закінчення, вказаного в Графіку платежів. Одночасно з цим Системою створюється новий Договір позики на новий пролонгований термін, датою початку дії якого є наступний день за датою закінчення попереднього (пролонгованого) Договору позики. Новий Договір позики підписується Позичальником електронним підписом одноразовим ідентифікатором в Особистому кабінеті на Сайті Системи.

9.3. Для пролонгації строку повернення позики Позичальник повинен не пізніше 2300 дати настання оплати по позиці, яка пролонгується, оформити заявку на пролонгацію та оплатити проценти, нараховані та несплачені Позичальником відповідно до попередніх умов Графіку платежів, а також сплатити Товариству плату за пролонгацію строку повернення позики.  

 

10. Програма лояльності

10.1 З метою створення більш привабливих умов кредитування для Позичальників Товариство пропонує Позичальникам користування програмою лояльності, яка передбачає наступні типи та умови програм та акцій для Позичальників:

 

11. Захист персональних даних

11.1 Позичальник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, заповнюючи Заявку на позику на Сайті Системи, надає свою згоду на передачу Товариству своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Позичальника та його спроможності виконати зобов'язання за Договором позики.

11.2 Позичальник надає згоду щодо обробки та використання Товариством в процесі укладання та/або виконання договірних відносин між Позичальником та овариством персональних даних Позичальника, включно інформацією про прізвище, ім'я, по-батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документів, що посвідчують особу Позичальника, зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання, ідентифікаційний номер платника податків, відомості щодо освіти, сімейного, соціального та майнового стану, професію, доходи, а також інформацію, яка стане відомою Товариству у зв'язку з укладанням та/або виконанням та/або протягом строку дії Договору позики.

11.3 Позичальник також надає згоду на передачу Товарству персональних даних Позичальника для обробки за дорученням Товариства наступним особам:

11.4 Позичальник також надає згоду на здійснення Товариством обробки персональних даних Позичальника (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включно вчиненням дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміну, використання, розповсюдження), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті Системи, передачу, в тому числі транскордонну передачу, знеособлення, знищення персональних даних, власником яких є Товариство.

11.5 Позичальник також надає згоду на збір, зберігання, використання та поширення Товариством інформації про Позичальника, в тому числі його персональних даних до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема через: ПАТ «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33691415, місцезнаходження: м.Київ, Дніпровський район, вул. Марини Раскової, буд. 11); ТОВ "Українське бюро кредитних історій", місцезнаходження: м.Київ, вул. Грушевського, 1-д; ПАТ «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ», місцезнаходження: м. Київ, пр. Перемоги, д. 65, оф. 306, а у випадку прострочення Позичальником платежів за відповідним договором – інших осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України, що надають послуги зі сприяння у поверненні простроченої (проблемної) заборгованості та/або з якими Товариством укладено договір відступлення права вимоги за цим договором та/або інших, пов'язаних з цим послуг; Позичальник також надає згоду на передачу Товариством, зазначеним вище особам за вказаними вище умовами персональних даних Позичальника без додаткового повідомлення Позичальника про таку передачу.

Позичальник також надає згоду на укладення Товариством з будь-якою третьою особою договору відступлення права вимоги та/або переведення боргу за відповідним Договором позики.

11.6 Згода Позичальника надається строком на 5 (п'ять) років з дати її видачі.

11.7 Згода Позичальника на обробку його персональних даних не вимагає здійснення повідомлень про передачу персональних даних Позичальника третім особам згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».

 

12. Відповідальність Сторін

12.1 Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору позики згідно чинного законодавства України.

12.2 Порушенням умов Договору позики є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених Договором позики.

12.3. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії Договору позики, всі права і обов’язки щодо цього Договору позики переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

12.4 Закінчення строку дії Договору позики не звільняє Сторони Договору від відповідальності за порушення умов, яке мало місце під час дії Договору позики.

12.5 У випадку порушення Позичальником строків повернення кредиту більше ніж на 8 днів Товариство має право:

 

13.  Врегулювання суперечливих питань

13.1 У разі неможливості врегулювання суперечливих випадків, щ виникли в рамках Системи, Сторони вправі звернутися до суду відповідно до цих Правила і чинного законодавства.

13.2 Витрати, пов'язані з вирішенням спору в суді, стягуються з Сторони, з якої проводиться основне стягнення.

13.3 Сторони беруть на себе зобов'язання нести неустойки та інші санкції, пов'язані з неналежним виконанням умов Договору позики.

 

14. Внесення змін та доповнень до Правил

14.1 Ці правила затверджуються директором Позикодавця і розміщуються на Сайті Системи для ознайомлення всіма зацікавленими особами.

14.2 Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до Правил, які розміщуються на Сайті Системи для ознайомлення всіма зацікавленими особами.

14.3 Зі зміною Товариством цих умов змінюються відповідні їм умови Договору позики, за винятком тих з останніх, одностороння зміна яких прямо забороняється чинним законодавством України.

 

15. Порядок обліку договорів та інших документів, пов”язаних з наданням фінансових послуг

15.1. З метою забезпечення зберігання Договорів та інших документів, які пов'язанні з наданням фінансового кредиту Товариство має облікову та реєструючу систему Договорів (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які повинні відповідати вимогам, установленим Нацкомфінпослуг, і передбачати ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг. Дані облікової та реєструючої систем фінансової установи на будь-яку дату повинні відповідати даним бухгалтерського обліку.

15.2. Реєстрація Договорів та інших документів, які пов'язанні з наданням Товариством фінансових послуг здійснюється шляхом ведення журналу обліку укладених і виконаних договорів (далі – журнал обліку) та карток обліку укладених та виконаних договорів (далі - картка обліку).
15.2.1. Журнал обліку ведеться в хронологічному порядку та має містити таку інформацію:
а) номер запису за порядком;
б) дату і номер укладеного Договору в хронологічному порядку;
в) найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця) - споживача фінансових послуг;
г) ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - споживача фінансових послуг (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, - серія та номер паспорта);
ґ) розмір фінансового активу в грошовому виразі згідно з умовами Договору та дату зарахування (перерахування) фінансового активу на поточний рахунок Товариства;
д) дату закінчення строку дії Договору (дату анулювання або припинення дії Договору).
15.2.2. У разі необхідності Товариство може доповнити журнал обліку додатковою інформацією.
15.2.3. Картки обліку мають містити:
а) номер картки;
б) дату укладення та строк дії Договору;
в) найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - споживача фінансових послуг;
г) ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - споживача фінансових послуг (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, - серія та номер паспорта);
ґ) вид фінансового активу, який є предметом Договору;
д) відомості про отримані (видані) грошові кошти та/або фінансові активи, а саме:
- дату отримання (видачі) грошових коштів та/або фінансових активів;
- суму грошових коштів та/або розмір фінансових активів згідно з Договором;
- суму винагороди;
- суму інших нарахувань згідно з умовами Договору;
- загальну суму та/або розмір фінансових активів, одержаних на дату заповнення картки.

15.3. Журнал обліку та картки обліку ведуться Товариством в електронній формі з забезпеченням можливості розкриття інформації відповідно до законодавства України. Товариство зобов'язане забезпечити зберігання електронної форми журналу таким чином, щоб забезпечити можливість відновлення втраченої інформації у разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.

15.4. Договори зберігаються протягом п'яти років після припинення зобов'язань за Договором. Додатки до Договору (у разі наявності) зберігаються разом з відповідними Договорами.
 
16. Порядок зберігання договорів та інших документів, пов’язаних іх наданням фінансових послуг
16.1. Договори з часу підписання (укладання) і до передачі їх в архів Товариства зберігаються за місцем їх формування в справах.

16.2. Метою забезпечення збереженості договорів справи повинні перебувати у робочих кімнатах або спеціально відведених для цієї мети приміщеннях, у шафах і столах, що зачиняються.

16.3. Документи, створені за допомогою персонального комп’ютера, зберігаються на загальних підставах.

16.4. Видача договорів (їх копій) у тимчасове користування стороннім особам та установам здійснюється з дозволу керівництва Товариства. На видану справу заводиться картка-замінник справи та/або робиться запис у відповідному журналі, у якій зазначається підрозділ Товариства, яким було укладено договір, номер договору, дата його укладання, а також кому справа видана, дата її повернення. Передбачаються графи для підписів про одержання і прийняття справи .

16.5. Вилучення документа із справи постійного зберігання забороняється. У виняткових випадках вилучення договору допускається з дозволу керівництва Товариства з обов'язковим залишенням у справі засвідченої копії договору.

16.6. Договори групуються у справи після закінчення діловодного року. Справи постійного і тривалого строків зберігання підлягають такому оформленню: підшивання в обкладинку з твердого картону, нумерація аркушів у справі, складання підсумкового напису, складання (у разі потреби) внутрішнього опису документів, оформлення обкладинки справи.

16.7. Визначення документів для знищення і складання провадиться після підготовки описів справ постійного і тривалого зберігання за цей же період, акти про виділення документів для знищення, що не підлягають зберіганню, розглядаються керівництвом Товариства одночасно з описами справ.
 
17. Порядок доступу споживачів фінансових послуг до документів та іншої інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг Товариством

17.1. Порядок доступу до документів та іншої інформації пов’язаної з наданням фінансових послуг, та особливості системи захисту інформації визначаються внутрішніми документами Товариства, які затверджуються у порядку, встановленому статутом Товариства.

17.2. Директор та працівники Товариства повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що надається Клієнтом і становить його комерційну, професійну таємницю та містить конфіденційну інформацію.

17.3. Клієнту забезпечується право доступу до інформації (документів) щодо діяльності Товариства. Уповноважені посадові особи зобов`язані на вимогу клієнта надати наступну інформацію:
- відомості про фінансові показники діяльності Товариства та її стан, які підлягають обов`язковому оприлюдненню;
- перелік керівників Товариства та її відокремлених підрозділів;
- перелік послуг, що надаються Товариству;
- ціну/тарифи фінансових послуг;
- кількість акцій Товариства, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Товариства перевищують п`ять відсотків;
- іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.

17.4. На вимогу Клієнта уповноважена особа Товариства зобов`язана надати інформацію згідно з вимогами статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Закону України “Про інформацію” та інших законодавчих актів, щодо надання інформації Клієнту та/або розкриття інформації державним органам.
 
18. Порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при здійсненні операції з надання фінансових послуг

18.1. Товариство запроваджує систему внутрішнього контролю, адекватну характеру та масштабу її діяльності, метою якої є перевірка того, що операції здійснюються лише у суворій відповідності до чинного законодавства, статуту Товариства, цих Правил та наявних внутрішніх регламентуючих документів.
Внутрішньому контролю, зокрема, підлягають:
надані Товариством фінансові послуги;
операції, вчинені на виконання укладених договорів;
ефективність надання фінансових послуг (в розрізі строків, суми) та оцінка ризиків, пов'язаних з їх наданням;
рівень комп'ютеризації та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Товариства;
внутрішня та зовнішня звітність Товариства, адекватність відображення результатів діяльності Товариства;
організація та ведення бухгалтерського та управлінського обліку, а також їх відповідність меті та завданням діяльності Товариства у відповідності з вимогами чинного законодавства;
ефективність управління трудовими та матеріальними ресурсами Товариства.

18.2. Основним завданням внутрішнього контролю Товариства є:
дотримання правил, планів, процедур, законів України; збереження активів;
забезпечення достовірності та цілісності інформації;
економічне та раціональне використання ресурсів Товариства;
досягнення відповідних цілей під час проведення операцій або виконання завдань та функцій Товариства.

18.3. Внутрішній контроль Товариства здійснюється уповноваженими працівниками та відповідальними особами Товариства і включає виконання наступних заходів:
реєстрація вхідної інформації щодо контрагентів;
первинний аналіз економічної доцільності;
суворе дотримання внутрішніх правил та процедур, передбачених для укладення договорів;
перевірка дотримання внутрішніх правил та процедур, передбачених для укладення та виконання договорів, в тому числі щодо оцінки фінансового стану клієнта;
перевірка повноти реєстрації вхідної інформації;
аналіз фінансово - правових наслідків укладення договорів;
оцінка ризиків та причин їх виникнення;
супроводження та контроль за виконанням договорів;
перевірка внутрішньої та зовнішньої бухгалтерської і фінансової звітності Товариства;
оцінка здатності відповідних відділів Товариства належним чином зберігати активи;
оцінка доцільності, рентабельності придбання матеріальних ресурсів, коштів, раціональність та ефективність їх використання;
оцінка здатності працівників Товариства досягати відповідних операційних або програмних цілей і виконання необхідних завдань;
виявлення та аналіз прогалин і недоліків у процедурі та кваліфікаційному рівні працівників фінансової установи за наслідками здійснених контрольних заходів;
організація семінарів та навчання працівників Товариства з метою поліпшення їх фахового рівня.
Ступінь відповідальності посадових осіб та працівників Товариства встановлюється відповідно до укладених з ними трудових договорів, посадових інструкцій, затверджених керівником Товариства, та згідно вимог чинного законодавства України.

18.4. Контроль, що здійснюється керівництвом Товариства, базується як на аналітичній інформації, поданій службовцями та фахівцями, так і на основі власних контрольних заходів, а саме:
ознайомлення під особистий підпис працівників та посадовців Товариства зі Статутом, та внутрішніми положеннями (правилами) Товариства та іншими внутрішніми регламентуючими документами для забезпечення належного виконання покладених на таких осіб трудових (посадових) обов'язків; перевірка дослідження компетентності працівників, відповідність посадам, які вони обіймають; аналіз обсягу активів, ліквідності та обсягу наданих фінансових послуг, ефективності заходів Товариства з формування та використання резервів;стан та якість виконання фінансово-економічних планів;
конкурентоспроможність Товариства; складність та обсяг наданих фінансових послуг, їх фінансова ефективність; раціональність витрат на утримання Товариства; ступінь інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Товариства;
адекватність та ефективність існуючих заходів внутрішнього контролю;
доцільність та можливість здійснення організаційних та процедурних змін у фінансовій установі;
Ступінь відповідальності керівництва Товариства визначається трудовим контрактом, посадовою інструкцією та вимогами чинного законодавства України.

18.5. Порядок взаємодії підрозділів Товариства щодо здійснення ефективного внутрішнього контролю визначається внутрішніми трудовими правилами, посадовими інструкціями та трудовими договорами і договорами цивільно-правового характеру.
 

19. Заключні положення

19.1 Електронний підпис одноразовим ідентифікатором як аналог власноручного підпису підтверджує виключне особисте авторство Позичальника.

19.2. Укладення Позичальником Договору позики  чи іншого документа з Товариством за допомогою електронного підпису одноразовим ідентифікатором юридично є еквівалентом укладення Позикодавцем ідентичного за змістом Договору позики чи іншого документа за допомогою власноручного підпису Позичальника, у зв’язку з чим створює для Позичальника такі ж правові наслідки.

19.3 Створені в Системі заявки, договори та інші документи в електронній формі є оригіналами і мають однакову юридичну силу з документами у паперовій формі.

19.4 Всі інформаційні повідомлення і листи направляються Товариством і Позичальником шляхом надсилання електронних повідомлень через Особистий кабінет.

19.5 У випадку зміни особистих даних і банківських реквізитів, зазначених в Анкеті Клієнта та/або в Договорі позики, Сторони зобов'язані повідомити одна одну шляхом направлення електронного повідомлення через Особистий кабінет у триденний строк з дня виникнення таких змін.

19.6 Умови Договору позики, а також вся інформація, отримана Товариствомм, Позичальником у зв'язку з укладанням або виконанням Договору позики, відноситься до інформації з обмеженим доступом, є конфіденційною (стаття 21 Закону України «Про інформацію») та може бути поширена за взаємною згодою Сторін та в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.

 

Редакція від 01.06.17.

 

[дата подписания] ________________________ [ФИО Заемщика]

електронний підпис одноразовим ідентифікатором (СМС-код)        

 Примірник договору

Рейтинг сайта
3/5 (оценок: 2)